privacy beleid

De NBvV respecteert de privacy van haar leden. De bescherming van privacy is daarom uiterst belangrijk voor ons. Leden kunnen er op vertrouwen dat gegevens op een transparante en eerlijke manier worden verwerkt en de NBvV er alles aan zal doen om zorgvuldig en verantwoord met deze gegevens om te gaan. Daarbij nemen wij de strenge voorwaarden van de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in acht.

In deze Privacyverklaring beschrijven wij waarom wij gegevens verwerken, hoe wij dat doen en welke rechten u daarbij hebt (zoals recht op inzage en het recht om bezwaar te maken tegen de verwerken van uw gegevens). Deze privacyverklaring is van toepassing op persoonsgegevens van al de leden die aangesloten zijn bij de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers (NBvV) en daarbij gebruik maken van NBvV-diensten. Hieronder vallen zowel gegevens die offline verzameld worden via de afdelingssecretarissen en speciaalclubs en ringencommissarissen van afdelingen aangesloten bij de NBvV, maar ook gegevens die online worden verzameld zoals via de ringenbestelling, aanvraag tentoonstellingen en prijzen, alsmede gebruik van de digitale keurmeesteragenda en haar gegevens ter registratie en vastlegging van en voor de keurmeester en verder alle gegevens die benodigd zijn om de NBvV-evenementen te organiseren en als zodanig te verzekeren. De persoonsgegevens die we gebruiken zijn noodzakelijk om de NBvV-bedrijfsvoering zo efficiƫnt mogelijk te laten verlopen. De NBvV slaat niet meer data op dan strikt noodzakelijk voor de bedrijfsvoering en uit noodzaak van een wettelijke verplichting (bij bestelling van EC vogelringen). De bewaartermijn volgt de verplichting die ons door de overheid opgelegd wordt.

Naar onze bescheiden mening ging de NBvV al veilig om met de door haar opgeslagen data. Zo zijn de databases goed beveiligd middels dubbele beveiligingen, o.a. wachtwoorden en is de data, ook de back-up, technisch goed beveiligd en ondergebracht. Toch is de NBvV van mening, mede in het kader van de nieuwe aangescherpte regels met betrekking tot de Europese privacyregels, u het e.e.a. nog eens duidelijk te maken.

Voor de complete tekst verwijzen wij u naar de download pagina van de NBvV.